Algemene voorwaarden

 

Autospa Lapaire BV
Oostervelsingel 7
7558PJ Hengelo
 
Inschrijfnummer K.v.K.: 85469912
 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op elke overeenkomst van opdracht tot het verrichten van/adviseren over poets-, reinigings- of overige werkzaamheden aan auto’s en op alle eventuele overeenkomsten van koop en verkoop van zaken van Autospa Lapaire BV, gevestigd te Hengelo, hierna te noemen “Lapaire”.
2. De opdrachtgever respectievelijk de koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Lapaire, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld, zoals WhatsApp en Facebook Messenger.
6. Onder “zaken” wordt verstaan: door Lapaire bij de werkzaamheden te gebruiken - en eventueel los te leveren - reinigingsmiddelen en aanverwante benodigdheden.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 
Artikel 2: Aanbod
 
1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Lapaire mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht Lapaire niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Lapaire de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of nabestellingen.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters van te gebruiken/leveren zaken, opgaven van verwachte/mogelijke resultaten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op een website van Lapaire zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
 
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Lapaire heeft geaccepteerd - al dan niet door ondertekening van een hiervoor door Lapaire verstrekt formulier - , ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Lapaire schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Lapaire is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Lapaire - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.
 
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
 
1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht Lapaire de overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding.
2. Lapaire mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Lapaire en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Lapaire de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Lapaire bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van 09.00 uur tot 18.00 uur.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Lapaire een toeslag berekenen over het uurtarief.
6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals - indien van toepassing - verzend- of transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Lapaire (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, mag Lapaire de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
      b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Lapaire er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.
 
Artikel 5: Inschakeling derden
 
Als Lapaire dit nodig acht, mag hij werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.
 
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
 
1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Lapaire gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. hij de auto tijdig aan Lapaire ter beschikking stelt;
c. de auto goed afgesloten is indien de werkzaamheden aan de buitenkant van de auto zullen worden verricht;
d. hij de auto leeg aanlevert en er geen - al dan niet waardevolle - eigendommen onbeheerd achterblijven in de auto;
e. de auto bij aanlevering vrij is van technische mankementen, er geen sprake is van een nog te verrichten onderhoudsbeurt e.d. Indien Lapaire constateert dat niet aan deze voorwaarden is voldaan mag hij weigeren de gegeven opdracht uit te voeren of de uitvoering van de opdracht opschorten totdat de wederpartij dergelijke mankementen/het onderhoud alsnog heeft laten herstellen/uitvoeren;
f. Lapaire kosteloos kan beschikken over de door hem gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit en water, over een compressor en alle in redelijkheid door Lapaire gewenste overige voorzieningen, indien de werkzaamheden op locatie van de wederpartij moeten worden verricht.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Lapaire voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Lapaire behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt de gebruiker de informatie conform deze verordening en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet - zoals bij de situatie zoals omschreven in lid 1 sub e - , mag Lapaire de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, en Lapaire niet direct nakoming verlangt, tast dit niet het recht van Lapaire aan om later alsnog nakoming te verlangen.
 
Artikel 7: Reinigingsmiddelen en behandelmethoden
 
1. Tenzij partijen anders overeenkomen, is Lapairevrij in zijn keuze van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken en behandelmethoden.
2. Indien Lapaire op verzoek van de wederpartij specifieke zaken en/of behandelmethoden gebruikt of toepast, waarbij hij niet weet welke uitwerking deze zaken of methoden op de auto of onderdelen hiervan heeft of die hij uitdrukkelijk afraadt - bijvoorbeeld reinigingswerkzaamheden bij bepaalde motorblokken - deelt Lapaire dit mee aan de wederpartij. Lapaire gaat altijd zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk te werk, maar indien de wederpartij toch het gebruik van deze specifieke zaken of methoden wenst/verlangt, is Lapaire niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de hieruit voortvloeiende schade.
3. Lapaire mag het gebruik van (chemische)zaken en/of behandelmethoden, die naar zijn oordeel schadelijk zijn of gevaar opleveren voor hemzelf/zijn personeel, weigeren. In voorkomende gevallen overlegt Lapaire met de wederpartij over alternatieve zaken, hulpmiddelen of behandelmethoden.
 
Artikel 8: Termijnen, uitvoering en voortgang overeenkomst
 
1. Lapaire spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Overeengekomen termijnen zijn echter nooit fatale termijnen. Indien Lapaire zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Lapaire niet tijdig alle noodzakelijke informatie of de auto van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Lapaire niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Lapaire recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Lapaire de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. Lapaire mag iedere fase afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van Lapaire verlaten of Lapaire aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken evenals het door Lapaire ophalen/terugbrengen van de auto waaraan de werkzaamheden moeten plaatsvinden, vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Lapaire te bepalen wijze. Lapaire is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending/het transport van te leveren zaken of het ophalen/terugbrengen van de auto door Lapaire.
6. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Lapaire voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
7. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Lapaire deze zaken en/of de zaken die speciaal voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Lapaire dan binnen een door Lapaire gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
8. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Lapaire mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Lapaire en/of het recht van Lapaire alsnog nakoming te vorderen niet aan.
9. Lapaire wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. voorgeschreven werkwijzen, behandelmethoden e.d.;
b. gegeven aanwijzingen;
c. ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Lapaire en hij hiermee bekend is of kan zijn.
10. Lapaire informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Lapaire eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Lapaire in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
11. Tenzij partijen anders overeenkomen, moet meer- en minderwerk schriftelijk tussen Lapaire en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Lapaire mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
 
Artikel 9: Oplevering, goedkeuring van de werkzaamheden
 
1. Tenzij partijen anders overeenkomen, informeert Lapaire de wederpartij op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en de auto weer gebruiksklaar is.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij de auto heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De werkzaamheden worden ook geacht te zijn goedgekeurd - bijvoorbeeld bij gebreke van een opleverstaat/werkbon -, indien de wederpartij na de in lid 1 bedoelde mededeling de sleutels van de auto in ontvangst neemt en de auto in gebruik neemt.
4. Indien de wederpartij na de oplevering gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.
 
Artikel 10: Klachten
 
1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen in aantallen, soorten e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagenschriftelijk aan Lapaire. Bij afhalen, meldt de wederpartij dergelijke gebreken direct aan de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een eventuele overeengekomen/toepasselijke garantietermijn - schriftelijk aan Lapaire. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
3. Klachten over de verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen 1 werkdag na oplevering van de werkzaamheden - aan Lapaire, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij stelt Lapaire in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending van geleverde zaken of het ter beschikking stellen van de auto noodzakelijk is of Lapaire de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
8. Retourzending van geleverde zaken vindt plaats op een door Lapaire te bepalen wijze en in de originele verpakking.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt;
b. een auto waaraan na retourontvangst door/namens de wederpartij reinigings- of (herstel)werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 
Artikel 11: Garanties
 
1. Lapaire voert de overeengekomen werkzaamheden en leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Lapaire staat gedurende een eventuele garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Lapaire zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor benodigde of geleverde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Lapaire informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij bestelde zaken wil verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Lapaire alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op een gegeven garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de werkzaamheden/zaken overeengekomen vergoeding/prijs nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Lapaire - naar zijn keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Lapaire. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.
 
Artikel 12: Aansprakelijkheid
 
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Lapaire gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardtLapaire geen enkele aansprakelijkheid.
2. Lapaire is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Lapaire aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Lapaire gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Lapaire hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Lapaire is nimmer aansprakelijk voor bij/door de werkzaamheden ontstane technische schades. Dit geldt in het bijzonder voor schades die voortkomen uit technische mankementen/gebrek aan onderhoud zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub e. Lapaire wijst er in dit kader expliciet op dat de wederpartij er bovendien niet vanuit kan en mag gaan dat Lapaire hem wel op dergelijk(e) mankementen/gebrek aan onderhoud wijst, nu dergelijke mankementen/een dergelijk gebrek aan onderhoud voor Lapaire (op voorhand) niet kenbaar hoeft te zijn.
8. Lapaire is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging e.d. van - al dan niet waardevolle - eigendommen die in de auto achterblijven, indien de wederpartij de auto voor aanvang van de werkzaamheden niet leeg ter beschikking stelt aan Lapaire.
9. Lapaire is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Lapaire verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Lapaire verstrekte informatie;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Lapaire adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij na (op)levering reparatie-, reinigings- of overige (herstel)werkzaamheden of bewerkingen aan de auto is uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Lapaire.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Lapaire voor eventuele aanspraken van derden.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Lapaire of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Lapaire de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
 
Artikel 13: Betaling
 
1. Lapaire mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs. 
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen een andere betaalwijze of betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Lapaire een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Lapaire bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Lapaire geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Lapaire de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Lapaire de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Lapaire eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt Lapaire eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van Lapaire niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Lapaire heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 
Artikel 14: Retentierecht
 
1. Lapaire mag de teruggave van de auto(‘s) die hij voor de uitvoering van de werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
a. de kosten van de werkzaamheden aan de auto(‘s) niet of niet volledig heeft voldaan (bij overeengekomen vooruitbetaling/contante betaling na oplevering);
b. de kosten van eerdere werkzaamheden/overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Lapaire niet (volledig) heeft voldaan.
2. Lapaire is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.
 
Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 
1. Lapaire mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 16: Overmacht
 
1. Bij overmacht van de wederpartij of Lapaire, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Lapaire wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Lapaire, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Lapaire: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Lapaire of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane (transport)moeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Lapaire tot aan dat moment nakomen.
 
Artikel 17: Annulering, opschorting
 
1. Indien de wederpartij een gegeven opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Lapaire van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Lapaire en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Lapaire de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart Lapaire voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Lapaire mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de opdracht op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/ werkzaamheden/geleverde diensten per direct opeisbaar en mag Lapaire deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Lapaire zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die voor Lapaire voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden/ dienstverlening, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de opdracht na de opschorting niet kan worden hervat, mag Lapaire de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.
 
Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
 
1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Lapaire, maar Lapaire behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van Lapaire, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Lapaire.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Lapaire er voor kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 
Datum: 03 februari 2021
Drag