Garantievoorwaarden

 

Autospa Lapaire BV
Oostervelsingel 7
7558PJ Hengelo
 
Inschrijfnummer K.v.K.: 85469912
 
 
Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Bedrijf: De rechtspersoon, de organisatie of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

Klant: De natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de organisatie die met Lapaire Autospa een Overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan;

Lapaire Autospa: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Lapaire Autospa B.V. gevestigd aan Oosterveldsingel 7 te Hengelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85469912;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Lapaire Autospa en de Klant;

Schriftelijk: Schriftelijk, via de e-mail of middels een WhatsApp-bericht, SMS-bericht of een bericht middels een overige direct message dienst;

Voertuig: Het voertuig waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 2: Garantie

2.1. Lapaire Autospa verleent op de aangebrachte keramische coating en de steenslag folie een garantie. De looptijd van de garantie is afhankelijk van hoe vaak de keramische coating resp. steenslag folie door Lapaire Autospa wordt onderhouden.

2.2. De garantieperiode is 3 jaar, indien de keramische coating resp. steenslag folie door Lapaire Autospa iedere 12 maanden of iedere 25.000 km wordt onderhouden.

2.3. De garantieperiode is 5 jaar, indien de keramische coating resp. steenslag folie door Lapaire Autospa iedere 6 maanden of iedere 12.500 km wordt onderhouden.

2.4. De garantie houdt in dat Lapaire Autospa ervoor in staat dat gedurende de garantieperiode de keramische coating resp. steenslag folie niet los laat en er geen vergeling optreedt.

2.5. De garantie start op de factuurdatum van de factuur voor het aanbrengen van de keramische coating resp. steenslag folie.

2.6. De factuur voor het aanbrengen van de keramische coating resp. steenslag folie is het garantiebewijs.

2.7. De garantie zit inbegrepen in de prijs voor het aanbrengen van de keramische coating resp. steenslag folie.

2.8. De garantie is niet overdraagbaar. Enkel de Klant, de partij die aan Lapaire Autospa de opdracht heeft verleend tot het aanbrengen van de keramische coating resp. steenslag folie, kan een beroep doen op de garantie. Een opvolgende eigenaar van het Voertuig komt de garantie niet toe.


Artikel 3: Garantievoorwaarden leverancier en registratie

3.1. Naast de garantie van Lapaire Autospa op de keramische coating zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van Lapaire Autospa van toepassing zie:
https://www.gyeonservices.com/upload/files/infinite-warranty-terms-and-conditions.pdf
https://www.gyeonservices.com/upload/files/10_years_warranty_terms_and_condition.pdf
https://www.gyeonservices.com/upload/files/warranty-claim-procedure.pdf

3.2. Naast de garantie van Lapaire Autospa op de steenslag folie zijn de garantievoorwaarden van de leverancier van Lapaire Autospa van toepassing zie:
https://gyeonservices.com/upload/files/PPF-infinite-warranty-terms-and-conditions.pdf

3.3. Indien in de garantievoorwaarden van de leverancier van Lapaire Autospa en in deze garantievoorwaarden van Lapaire Autospa een tegenstrijdige of afwijkende bepaling staat, dan prevaleert de bepaling opgenomen in deze garantievoorwaarden van Lapaire Autospa.

3.4. LET OP: De Klant dient de garantie zelf tijdig te registreren bij de leverancier van Lapaire Autospa zie:
https://gyeonservices.com/en/register-warranty


Artikel 4: Beroep op de garantie

4.1. Indien de Klant een beroep wenst te doen op de garantie, dan kan de Klant contact opnemen met Lapaire Autospa, bijvoorbeeld telefonisch of via de e-mail.

4.2. Bij het doen van een beroep op de garantie dient de Klant Lapaire Autospa in kennis te stellen van een duidelijke omschrijving van het gebrek waarop het beroep op de garantie betrekking heeft.

4.3. De Klant dient op verzoek van Lapaire Autospa op eigen kosten het Voertuig naar Lapaire Autospa te brengen, zodat Lapaire Autospa het beroep op de garantie kan onderzoeken.


Artikel 5: Afhandelen van het beroep op de garantie

5.1. Indien het beroep van de Klant op de garantie door Lapaire Autospa wordt geaccepteerd, dan zal Lapaire Autospa kosteloos herstelwerkzaamheden uitvoeren.

5.2. De Klant is verantwoordelijk voor het op eigen kosten brengen van het Voertuig naar Lapaire Autospa zodat Lapaire Autospa in het kader van de garantie de herstelwerkzaamheden kan uitvoeren.

5.3. Nadat de herstelwerkzaamheden gereed zijn, stelt Lapaire Autospa de Klant daarvan in kennis. De Klant dient het Voertuig op te halen bij Lapaire Autospa binnen 24 uur nadat Lapaire Autospa aan de Klant heeft kenbaar gemaakt dat de herstelwerkzaamheden gereed is, tenzij Schriftelijk anders is overeenkomen.

5.4. Indien de Klant het Voertuig niet ophaalt binnen 2 weken nadat Lapaire Autospa aan de Klant heeft kenbaar gemaakt dat de herstelwerkzaamheden gereed is, dan heeft Lapaire Autospa het recht opslagkosten aan de Klant in rekening te brengen van € 50,- inclusief BTW per dag dat het Voertuig bij Lapaire Autospa staat.


Artikel 6: Garantievoorwaarden en regels

6.1. Voor het succesvol doen van een beroep op de garantie dient de Klant aan de volgende garantievoorwaarden te voldoen/zich te houden aan de volgende regels:

a. Het binnen de garantieperiode overeenkomstig artikel 4 indienen van de garantieclaim bij Lapaire Autospa;

b. De keramische coating resp. steenslag folie te allen tijde te hebben behandeld overeenkomstig de aanwijzingen en instructies van Lapaire Autospa;

c. Het Voertuig niet wassen binnen de eerste 14 dagen na het aanbrengen van de keramische coating resp. steenslag folie;

d. Geen wasstraten gebruiken, enkel handwassen door Lapaire Autospa of aan de hand van de exacte instructies van Lapaire Autospa en met gebruik van door Lapaire Autospa goedgekeurde producten;

e. Vervuilingen zoals vogelpoep niet op het oppervlakte laten maar er zo snel mogelijk veilig vanaf halen;

f. Stel niet bloot aan zure, bijtende chemicaliën en andere verontreinigingen;

g. Gebruiken = verzorgen. Hoe meer iets gebruikt of bloot wordt gesteld hoe vaker het onderhouden moet worden;

h. Als er beschadigingen aan de keramische coating resp. steenslag folie ontstaan niet zelf proberen op te lossen maar direct contact opnemen met Lapaire Autospa;

i. Als de Klant het Voertuig met de hand wast: alleen als het Voertuig afgekoeld is en niet in direct zonlicht;

j. Iedere 1.000 km of 2 weken het Voertuig wassen;

k. Gebruik een onderhoudsproduct tenminste 1x per maand zoals Gyeon Q2M Bathe+, Wetcoat of Cure.


Artikel 7. Situaties die niet onder de garantie vallen

7.1. De garantie is niet van toepassing en het beroep van de Klant op de garantie wordt afgewezen indien tijdens het onderzoeken van het beroep op de garantie blijkt dat:

a. De Klant niet heeft voldaan aan de garantievoorwaarden/regels genoemd in artikel 6.1;

b. Schade en/of een gebrek aan de keramische coating resp. steenslag folie is ontstaan door werkzaamheden van de Klant of van een derde;

c. Schade en/of een gebrek aan de keramische coating resp. steenslag folie is ontstaan door een van buitenkomende omstandigheid, zoals een ongeval, brand of vernieling.

7.2. Indien tijdens het onderzoeken van het beroep op de garantie Lapaire Autospa constateert dat een of meerdere van de omstandigheden omschreven in artikel 7.1 van toepassing zijn, dan stelt Lapaire Autospa de Klant daarvan op de hoogte. In een dergelijk geval is Lapaire Autospa niet gehouden tot het kosteloos uitvoeren van herstelwerkzaamheden en zal Lapaire Autospa op verzoek van de Klant een offerte sturen voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de keramische coating of steenslag folie.

Artikel 8: Overmacht

8.1. Lapaire Autospa is niet aansprakelijk indien Lapaire Autospa (tijdelijk) een of meerdere van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze garantievoorwaarden niet kan nakomen als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: transportmoeilijkheden; staking; diefstal; bedrijfsstoring; blokkades; boycot; extreme of hevige weersomstandigheden; natuurrampen; overstromingen; oproeren, terrorisme, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; tekorten op de markt; ex- en importbelemmeringen; stroomstoring; storing in of het kapot gaan van apparatuur; epidemieën; pandemie; autopech; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Lapaire Autospa de werkzaamheden uitvoert of dient uit te voeren; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

8.2. Indien Lapaire Autospa wegens overmacht zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze garantievoorwaarden (tijdelijk) niet kan nakomen, dan stelt Lapaire Autospa de Klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis en zullen partijen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen.

Datum: 17 april 2024
Drag